Referat fra seminar om sykkelsatsing i Oslo

Den 11.desember inviterte vi til seminar og kunnskapstreff for å snakke med ulike organisasjoner om hvordan vi sammen kan øke andel syklister i Oslo og sørge for at sykling er for alle. Det var et åpent seminar, men vi inviterte spesielt inn kommunen, sykkelforbundet, interesseorganisasjoner og sykkelklubbene i Oslo.

Formålet: Å skape økt forståelse av hvilke barrierer som finnes blant barn for å sykle mer, og hvordan man kan hjelpe barn inn i fritidstilbud rundt sykling. Hvordan kan det offentlige, frivilligheten og idretten samarbeide for økt bruk av sykkel i Oslo?

Lenger ned finner du agenda og referat fra seminaret 11.desember.

Arrangør: Green Cycling Nordic Norway
Sted: Gjensidigestiftelsen, Aker Brygge, Oslo
Tidspunkt: kl 12-15 mandag 11.desember

Deltakere:
Paal Mork-Knutsen (Gjensidigestiftelsen)
Frida Jacobsen (Bedriftsidretten)
Liv Jorunn Andenes (BYM)
Ella Havnevik Giske (KLI)
Linn Kokkhammer (BYM)
Olav Fjeld Kraugerud (Syklistenes Landsforening)
Jan Oddvar Sørnes (Norges Cykleforbund)
Jørn Michaelsen (IF Frøy)
Kari Berg (Drøbak IF)
Thomas Rem (Green Cycling)
Jonas Orset (Green Cycling)

Agenda

12:00: Invitasjon og praktisk info ved Jonas Orset og Thomas Rem, Green Cycling
12:10: Kort egenpresentasjon av deltakere. Hvem er her?
12:20: Hva gjør Green Cycling i dag?
Hvilke erfaringer finner vi under sykkelprosjektene i Oslo?
Presentasjon prosjekt og av resultat fra spørreskjema og evalueringsskjema under prosjektet “Utvikling av modell for å få flere barn på sykkel” støttet av bl.a. Bufdir 2022-2023.
13.05: Mål og strategier. Bymiljøetaten om Oslo kommunes sykkelsatsing.
13.25: Aktiviteter for økt sykling med fokus på barn og unge – Syklistforeningens portefølje. Syklistenes Landsforening ved Olav Kraugerud.
13:45: Hvordan jobber idretten med rekruttering. Hvordan kan idretten bidra til at flere barn og unge velger sykkelen? Hvorfor bør rekruttering til idretten være et ønske? Norges Cykleforbund ved president Jan Oddvar Sørnes.
14.15 Diskusjon.
– Barn med minoritetsbakgrunn sykler mindre, og flere har ikke egen sykkel. Hvordan kan vi endre denne trenden?
– Hvordan kan vi hjelpe barn med som ønsker å sykle mer inn i fritidstilbud?
– Hvordan når vi barn med fritidstilbud i områder der sykkelklubbene ikke står sterkt?
– Hvilke andre utfordringer møter vi på? Kan vi løse dem sammen?

Referat

Link til foredragsmappe for alle presentasjoner på skjerm.

Green Cycling v/ Thomas Rem og Jonas Orset:
– Presenterte noe av sitt arbeid mot barn, og en 3-trinns arbeidsmodell som har blitt testet etter støtte fra Bufdir.
– Ønsker å nå flere barn og tilrettetlegge for at sykling er for alle, og at alle barn som ønsker skal kunne få et fritidstilbud.

Bymiljøetaten ved Liv Jorunn Andenes:
– Kommunen har ambisiøse sykkelmål, bl.a. 25% av alle reiser skal skje med sykkel innen 2025. Vi er ikke der i dag. Sykkelstrategien skal evalueres i 2024.
– Andelen syklister går opp, men ikke like sterkt i alle grupper.
– Kommunen har satset på infrastruktør, kampanjer og støttet tiltak for å fremme økt bruk av sykkel.

Syklistens Landsforening ved Olav Fjeld Kraugerud:
– Jobber for at flere skal sykle, og har gjennomføre ulike nasjonale prosjekt for å øke bruk av sykkel på skolene.
– Satser på synlig syklist, sykkeldyktig (nettbasert sykkelopplæring til skoler) og hjertesoner (bidra til tryggere sykling rundt skoler), sykkelkurs for voksne og aktive barnehagereiser.
– Sykkelopplæring på skole (i en eller annen form) er nødvendig for at sykling
skal bli en naturlig del av barns mobilitetsportefølje.
– Systemtiltak (sykkeldyktig, Hjertesone) er nødvendig, men ikke nok for at
sykling skjer i praksis.
– Sykkelkurs for voksne støtter opp om barns sykling.
– Et ønske om å fjerne terskler for sykling. F.eks. lyktutdeling med kampanje bidrar til sikrere sykling og mer sykling.

Sykkelforbundet ved Jan Oddvar Sørnes:
– Ønsker seg flere barn og voksne inn i idretten etter stort nedgang under covid.
– “Vi treffer ikke målgruppen som sykkelforbund.” Utfordringer med rekruttering.
– Vi trenger møtepunkter for å jobbe sammen mot rekruttering.
– Det er ønske om å støtte opp om sosiale prosjekt som Idrettens skaper sjanser, Road Safety og Sykkelopplæring.
– Sykkelforbundet kan veilede og oppmuntre idrettesklubbene til å gjennomføre aktiviteter, men kan ikke pålegge arbeidsoppgaver.

IF Frøy ved Jørn Michaelsen

– En av landets største klubber og mange aktiviteter for mer sykling.
– Skal arrangere Norgescup, og håper på Sykkel-NM i Oslo.
– Klubben har Frøy Kids for 200 barn, med lang venteliste. Det er manglende ressurser og vanskelig å ta inn flere. Klubben er driftet på frivillighet.
– Må ha betalte trenere om de skal være i skolen. Manglende finansiering.
– Lite support fra Oslo kommune som ikke har prioritet anlegg.

Drøbak IF ved Kari Berg:
– Ønsker å jobbe tettere med skolene og bidra til økt rekruttering i Drøbak.
– Har vært manglende ressurser og kunnskap til hvordan økt rekruttering kan skje.
– Ser at aktive toppsyklister fungerer som forbilder og løfter motivasjon til unge for å begynne å sykle.

Notater fra diskusjon

Alle deltakere var enige om det er et ønske og behov for økt satsing på sykling i Oslo. Satsing på sykling er viktig for grønn mobilitet, folkehelsen, sykkelglede og mestring, ikke minst for å unngå utenforskap i minoritetsgrupper med liten sykkelerfaring.

Det er enighet om at det er mange barn som ikke har et tilbud og at dette må det søkes løsninger for.

Det pekes på ressursknapphet og manglende finansiering av aktivitetsprosjekt rettet mot barn. Klubbene som er driftet på frivillighet og ingen ansatte er usikre på hvordan de kan gjennomføre aktivitet på skolene.

Det er på skolene man når målgruppen, og det er stort sett ressursterke barn (ofte med sykkelforeldre) som møter opp på sykkeltreninger i dag.

Det finnes mange terskler som gjør at barn ikke sykler mer. Paal, Gjensidigestiftelsen, forteller om at han opplever at mange barn legger bort sykkelen når det er mekaniske problem da foreldrene ikke kan reparere den og det er lang ventetid på sykkelverksted. Olav forteller at de vet om barn som ikke velger sykkelen fordi de ikke har lys på sykkelen.

Mekkekurs for barn og voksne kan være verdifullt, og Olav ved Syklistenes Landsforbund forteller at de har god erfaring med dette i Ås. Green Cycling har erfaring med å ha kurs for tidligere rusmisbrukere, som stiller som mekanikere på sykkelskoler.

Det er mangel på sykler blant barn. Det stilles spørsmål til om sportsbransjen kan være tettere på sykkelsatsingen og bidra med utlevering av usolgte sykler til barn som trenger det. Dette vil ha et sirkulært perspektiv og kan være meget positivt.

BYM forteller at de ønsker å samarbeide tettere med idretten, og kan alltid tenke mer helhetlig, men må samtidig prioritere anleggsutbygging og -rehabiliteringer etter kapasitetstall og tilstand. Jørn stiller spørsmål til manglende utbygging av sykkelanlegg og har etterlyst dette i mange år.

Green Cycling, Sykkelforbundet og IF Frøy sa at sykkelaktivitetet bør løftes frem, og at kommunen må tilrettelegge for at det er enkelt å arrangere sykkelritt, også i Oslo.

Det vil være nok være nyttig med egne arenaer/sykkelløyper/pump track ulike steder i byene som kan stimulere til at barna kan sykle i trygge rammer, i sitt nærområde, også uorganisert og for lek.

Det legges frem følgende ideer til videre tenking:
– Kan man klare å lage en helhetlig modell som bruker ulike menneskers ressurser til verdiskaping? Kan de som liker å mekke fikse syklene til dem som liker å sykle? Kan det lages en enda bedre modell der ungdomssyklister er trenere for barna som skal lære å sykle? Kan sykkelbransjen delta enda mer i sykkelstatsingen?

Det konkluderes om at det er viktig med samarbeid fra ulike aktører, og at det er nyttig med møteplasser for å diskutere et helhetlig samarbeid der alle drar i samme retning.

Deltakerne holder kontakten fremover og det er ønske om å forsøke å etablere samarbeidsprosjekt.

Referat skrevet 12.desember av Jonas, Green Cycling, med forbehold om skrivefeil.